شهرک شاطره

عنوان: شهرک شاطره
Category: ROOT
انجمن تالارگفتگوی اینترنتی وبسایت خبری,فرهنگی,اجتماعی,تجاری, ومحلی شهرک شاتره وحومه واقع درکلیومتر13جاده ساوه-بادسترسی آزاد ورایگان برای عموم.